fbpx

ORGANIZACIONA STRUKTURA UDRUŽENJA

Organi Udruženja Šansa za roditeljstvo po Statutu Udruženja su: SKUPŠTINA, UPRAVNI ODBOR I PREDSEDNIK UDRUŽENJA.

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punopravni članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine punopravnih članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže na vanrednoj Skupštini. Sednicu Skupštine saziva predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. Usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. Razmatra i usvaja finansijski izveštaj
 6. Razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj o radu Upravnog odbora;
 7. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih punopravnih članova.

Za odluke o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih punopravnih članova.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Udruženja stara se o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Sastanke Upravnog odbora saziva predsednik Udruženja kao predsedavajući Upravnog odbora. Predsednika Udruženja, kao izvršnog organa Udruženja koji ne mora biti iz redova predstavnika članova Udruženja, bira Upravni odbor većinom glasova. Upravni odbor ima 3 (tri) člana iz redova punopravnih članova Udruženja, koje bira i opoziva Skupština većinom glasova. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i isti se mogu ponovo birati za članove Upravnog odbora. Upravni odbor na prvoj sednici Upravnog odbora usvaja Poslovnik o radu Upravnog odbora. Sednicama Upravnog odbora prisustvuje i predsednik Udruženja kao Predsedavajući sednice.

Upravni odbor:

 1. Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. Poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja;
 4. Donosi finansijske odluke;
 5. Imenuje predsednika Udruženja;
 6. Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet punopravnih članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna Statuta, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 7. Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
 8. Odlučuje o drugim pitanjima koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;
 9. Donosi Pravilnike o radu Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova, uključujući i glas predsednika Udruženja koji nije član Upravnog odbora.

Upravni odbor može donositi odluke i bez sazivanja sednice ( pisanim putem, telefonski, telegramski, i-mejlom ili na drugi način), ako se tome ne protivi većina članova Upravnog odbora.

Odluka doneta na način i postupak iz prethodnog stava ovog člana je valjana i proizvodi pravno dejstvo ako se za nju izjasni više od polovine članova Upravnog odbora.

Na prvoj sednici Upravnog odbora po donošenju odluke (pisanim putem, telefonski, telegramski, i-mejlom ili na drugi način), predsednik Udruženja podnosi informacije o odluci Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu biti zaposlena ili angažovana lica u Udruženju i za taj rad mogu primati zaradu, prigodnu primerenu nagradu i naknadu opravdanih troškova, ugovorene teretne obaveze i slično, u skladu sa Zakonom.

PREDSEDNICA

Melisa Selimović
Predsednica Udruženja

Predsednik Udruženja zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Udruženja je lice koje primenjuje i sprovodi poslovnu politiku, strategiju i planove donete na sednicama Skupštine i Upravnog odbora Udruženja i ima ovlašćenja da koristi logistiku Udruženja i finansijska sredstva za ostvarivanje ciljeva Udruženja. Predsednik Udruženja stara se o zakonitosti rada Udruženja i odgovara za zakonitost njegovog rada, i zastupa i predstavlja Udruženje prema trećim licima. Predsednik Udruženja podnosi izveštaj o svom radu Upravnom odboru.

Pečat i sva dokumenta Udruženja nalaze se kod predsednika Udruženja. Predsednika Udruženja bira, imenuje i razrešava Upravni odbor. Predsednik može biti razrešen funkcije pre isteka mandata i to na sopstveni zahtev, o čemu odluku može doneti Upravni odbor, ili odlukom Skupštine na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Predsedniku se u ovom slučaju mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o njegovom razrešenju.

Mandat predsednika Udruženja traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora. Predsednik može po nastupanju opravdanih razloga zatražiti „zamrzavanje funkcije“ do nestanka opravdanih razloga zbog kojih nije u mogućnosti vršiti svoju funkciju. U ovom slučaju Upravni odbor će imenovati zakonskog zastupnika koji će obavljati funkciju Predsednika do nestanka opravdanih razloga i povratka Predsednika na funkciju. Ovaj period neće se računati u ukupan mandat predsednika Udruženja. Predsednik Udruženja je lice koje može biti zaposleno u Udruženju i imati sva prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa Zakonom o radu.