fbpx

ANTIKORUPCIJSKI KODEKS

Pojam  korupcije  se  u  praksi  izjednačava  sa  pojmom  mito  i  definiše  se  kao  zloupotreba  vlasti  ili položaja od strane nekoga u svoje privatne svrhe.  Najčešći  oblik  korupcije  je  podmićivanje  koje podrazumeva davanje ili primanje novca, poklona ili drugih koristi kao podsticaja da se uradi nešto što je nepošteno, nezakonito ili može biti smatrano kršenjem pravila poslovanja. Zakoni o borbi protiv korupcije  izričito  zabranjuju  takva  ponašanja  kako  prema  državnim službenicima tako i prema privatnim licima sa predviđenim kaznama za počinioce takvih dela.

Udruženje  je organizacija koja je kroz svoje poslovanje tokom godina izgradilo integritet koji želi da zadrži i u budućnosti. Iz tog razloga je vitalna borba protiv i sprečavanje korupcije u svim njegovim  aspektima. Ova Pravila se oslanjaju na Krivičnu konvenciju Evropskog Saveta o korupciji iz 1999. godine i ostale međunarodne i antikurupcijske propise Srbije kao i na Poslovni kodeks projekta.

Ovim  Antikorupcijskim  Kodeksom, Udruženje Šansa za roditeljstvo želi da osigura da će u toku svih svojih aktivnosti, zaposlena i angažovana lica postupati i ponašati se prema najvišim standardima integriteta.

Ova Pravila se odnose na sve zaposlene na projektu, kao i na sva treća lica koja su na bilo koji drugi način uključena u poslovanje Udruženja a vezano za projekat.

ANTIKORUPCIJSKI KODEKS